FEESTJE
KOSTUUMS
BALLONNEN
DECORATIES
BABY
BRUILOFT
ZOMERFEEST

Algemene voorwaarden

Deze pagina (samen met de documenten waar op deze pagina naar wordt verwezen) vermeldt de algemene voorwaarden voor de levering van elk van de producten ("Producten") die op onze website www.partycity.nl vermeld worden. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u Producten van onze site bestelt. Door een van onze Producten te bestellen, stemt u ermee in dat u door deze algemene voorwaarden gebonden bent.

U doet er goed aan een exemplaar van deze algemene voorwaarden af te drukken om ze later opnieuw na te kunnen lezen.

 1. Informatie over ons

  Wij beheren de website www.partycity.nl. Wij zijn Party Delights Limited, een bedrijf dat geregistreerd is in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 4168207 en met hoofdkantoor te Unit 4 Tallow Way, Fairhills Road, Irlam, Manchester, M44 6RJ. Ons voornaamste handelsadres is Unit 4 Tallow Way, Fairhills Road, Irlam, Manchester, M44 6RJ. Ons btw-nummer is 798195656

 2. Bestellingen

  Wij aanvaarden wel bestellingen van adressen buiten Groot Brittannië, maar wij zijn daartoe uitsluitend bereid als u ermee instemt dat u gebonden bent door deze algemene voorwaarden en dat u uitsluitend gebonden bent aan de rechtbanken van Engeland en Wales.

 3. Uw status
  Door via onze site een bestelling te plaatsen, garandeert u dat:
  1. u handelingsbekwaam bent tot het aangaan van bindende contracten; en
  2. u minstens 18 jaar oud bent
 4. Hoe een contract tussen u en ons tot stand komt
  1. Totstandkoming contract
   Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u een e-mail van ons, die bevestigt dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Let op dat dit niet betekent dat uw bestelling werd aanvaard. Uw bestelling is een aanbieding aan ons om een Product te kopen. Alle bestellingen moeten door ons worden aanvaard, en wij bevestigen deze aanvaarding door u een e-mail te sturen waarin we bevestigen dat het Product werd verzonden ("Verzendingsbevestiging"). Het contract tussen ons ("Contract") komt enkel tot stand wanneer wij u de Verzendingsbevestiging versturen.
  2. Producten
   Het Contract heeft enkel betrekking op de Producten waarvoor wij een verzending hebben bevestigd in de Verzendingsbevestiging. Wij zijn niet verplicht om andere Producten te leveren die mogelijk deel uitmaakten van uw bestelling, tot de verzending van deze Producten werd bevestigd in een aparte Verzendingsbevestiging.
 5. Rechten
  1. Bestellingen
   Bestellingen zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van Producten. Indien de Producten onbeschikbaar zijn of worden, melden wij u dat via e-mail.
  2. Gepersonaliseerde producten
   Bestellingen zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van Producten. Indien de Producten onbeschikbaar zijn of worden, melden wij u dat via e-mail.
   1. Wanneer u Gepersonaliseerde producten koopt (die hieronder worden omschreven), aanvaardt u de volledige aansprakelijkheid voor het uploaden van geschikte kwaliteitsfoto’s (indien van toepassing) en het correct invullen van het online bestelformulier.
   2. Eventuele tekst of gesproken woorden (de "Tekst") die u levert met betrekking tot Gepersonaliseerde producten, zoals gepersonaliseerde banners of gepersonaliseerde kaartjes ("Gepersonaliseerde producten"), zullen door ons worden gebruikt op de manier en in de vorm waarop wij de Tekst van u ontvangen, met inbegrip van eventuele opzettelijke of anderszins voor de hand liggende spelfouten. Wij brengen geen aanpassingen aan de Tekst aan.
   3. Wanneer we uw Gepersonaliseerde producten creëren, wordt er een online “proefdruk” afgeleverd, zodat u de Tekst kunt controleren. De "proefdruk" is enkel bedoeld als leidraad en wordt in een lagere resolutie weergegeven, enkel om op het scherm te worden weergegeven.
  3. Annulering van een Bestelling
   Indien u als consument een contract aangaat, kunt u dit Contract op elk moment binnen 15 dagen vanaf de dag dat u de Producten ontvangt, annuleren. In dat geval ontvangt u een volledige terugbetaling van de prijs die voor de Producten werd betaald, op basis van ons terugbetalingsbeleid (beschreven in clausule 9 hieronder).
  4. Terugzending van Producten
   Om een Contract te annuleren, dient u ons schriftelijk op de hoogte te brengen. U dient ook de Producten zo snel als redelijkerwijze mogelijk en op uw kosten terug te sturen. U hebt de wettelijke verplichting om redelijke zorg te dragen voor de Producten terwijl ze in uw bezit zijn. Indien u deze verplichting niet nakomt, kunnen wij een vordering tot schadevergoeding tegen u doen gelden.
  5. Op maat gemaakte Producten
   Voor de volgende Producten hebt u niet het recht om een Contract te annuleren: Gepersonaliseerde Producten die volgens uw specifieke eisen werden geproduceerd: banners, kaartjes en uitnodigingen.
 6. Beschikbaarheid en levering
  Uw bestelling zal worden voltooid tegen de leveringsdatum die op de Verzendingsbevestiging wordt vermeld of - als er geen leveringsdatum wordt vermeld - binnen een redelijke periode vanaf de datum van de Verzendingsbevestiging, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Wij zullen de bestelde Producten leveren op het door u verstrekte leveringsadres.
 7. Risico- en eigendomsoverdracht
  1. Risico
   Vanaf het moment van de levering vallen de Producten onder uw verantwoordelijkheid.
  2. Eigendom
   Eigendom van de Producten gaat pas op u over wanneer wij de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen voor de Producten hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten.
 8. Prijs en betaling
  1. Prijs
   De prijs van de Producten en onze leveringskosten zal de prijs zijn die van tijd tot tijd op onze site wordt vermeld, met uitzondering van gevallen van voor de hand liggende fouten.
  2. Btw
   De prijzen van de Producten zijn exclusief BTW. Indien het btw-tarief verandert tussen de datum van uw bestelling en de datum van levering zullen wij de btw die u betaalt, aanpassen, tenzij u de Producten al helemaal hebt betaald voordat de btw-wijziging in werking treedt.
  3. Prijswijziging
   De prijzen van producten en leveringskosten kunnen op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen echter niet van toepassing zijn op bestellingen waarvoor wij u al een Verzendingsbevestiging hebben gestuurd.
  4. Fout
   Onze site bevat een groot aantal Producten. Het is dus altijd mogelijk dat sommige producten die op onze site vermeld worden, ondanks onze inspanningen, een onjuiste prijs vermelden. Prijscontrole maakt normaliter deel uit van onze verzendingsprocedure, zodat wanneer de correcte prijs van een Product lager ligt dan de vermelde prijs, het lagere bedrag aan u in rekening wordt gebracht bij verzending. Indien de correcte prijs van het Product hoger ligt dan de prijs die op de site wordt vermeld, zullen wij normaal gezien naar eigen goeddunken ofwel contact met u opnemen om instructies te vragen voordat we het Product verzenden, ofwel uw bestelling afwijzen en u inlichten dat we de bestelling weigeren.
  5. Vergissing
   Indien de onjuiste prijs overduidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijze door u zou kunnen worden herkend als een fout, zijn wij niet verplicht de Producten tegen die onjuiste (lagere) prijs aan u te leveren.
  6. Kredietkaarten
   Betaling voor alle Producten dient te geschieden via een krediet- of debet kaart. Wij accepteren betalingen met VISA, Master Card, Visa Debet Maestro, Solo, Google Checkout en PayPal.
 9. Ons teruggavebeleid
  1. Terugbetaling
   Indien u een Product naar ons terugstuurt:
   1. omdat u het contract tussen ons binnen de bedenkperiode van 15 dagen hebt geannuleerd (zie clausule 5.3 hierboven), zullen wij, de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk verwerken, en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag waarop u ons de annulering hebt meegedeeld. In dat geval zullen wij u de prijs van het Product geheel terugbetalen. U bent echter verantwoordelijk voor de kosten om het artikel naar ons terug te sturen.
   2. om enige andere reden (bijvoorbeeld omdat u ons overeenkomstig clausule 19 hebt gemeld dat u niet akkoord gaat met een wijziging in deze algemene voorwaarden of een van onze beleidsregels, of omdat u van mening bent dat het Product defect is), zullen wij het teruggestuurde Product onderzoeken en u binnen een redelijke termijn via e-mail inlichten over uw terugbetaling. Gewoonlijk verwerken wij de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag dat wij u via e-mail hebben bevestigd dat u recht hebt op een terugbetaling. Wij zullen u de prijs van een defect Product volledig terugbetalen, samen met eventuele toepasselijke leveringskosten en eventuele redelijke kosten die u aangaat om het artikel naar ons terug te sturen.
  2. Bericht en Levering
   U dient met de teruggestuurde artikelen een bericht mee te sturen waarin u de reden voor het terugsturen van het Product uitlegt. Wanneer u de Producten terugstuurt, dient u de zending aangetekend te versturen of gebruik te maken van een verzending met ontvangstbevestiging.
  3. Gepersonaliseerde producten
   We kunnen geen terugbetaling bieden voor Gepersonaliseerde producten die u aan ons terugstuurt, behalve in de volgende gevallen:
   1. indien het Gepersonaliseerde product gebrekkig is, moet het Gepersonaliseerde Product binnen 72 uur aan ons worden teruggestuurd;
   2. indien de Gepersonaliseerde producten via onze site werden betaald en niet werden geleverd op de datum die in de e-mail van bestelling bevestiging werd vermeld;
   3. indien de Gepersonaliseerde producten via cheque werden betaald en niet werden geleverd op de door ons gestelde datum, na ontvangst door ons van de goedgekeurde betaling met betrekking tot de Gepersonaliseerde producten.
  4. Betalingswijze
   Terugbetaling door ons geschiedt gewoonlijk via dezelfde methode die u oorspronkelijk gebruikte om uw aankoop te betalen.
 10. Garantie
  Wij garanderen u dat elk Product dat u via onze site van ons koopt, bij levering in alle materiële opzichten overeenkomt met zijn beschrijving, van bevredigende kwaliteit is en redelijkerwijze geschikt is voor alle doeleinden waarvoor dergelijke producten gewoonlijk worden gebruikt.
 11. Onze aansprakelijkheid
  Wij garanderen u dat elk Product dat u via onze site van ons koopt, bij levering in alle materiële opzichten overeenkomt met zijn beschrijving, van bevredigende kwaliteit is en redelijkerwijze geschikt is voor alle doeleinden waarvoor dergelijke producten gewoonlijk worden gebruikt.
  1. Aansprakelijkheid
   Niets in deze Overeenkomst sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze ten aanzien van:
   1. overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
   2. fraude of frauduleuze misleiding;
   3. elke inbreuk op de verplichtingen opgelegd door artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979 of artikel 2 van de Supply of Goods and Services Act 1982;
   4. gebrekkige producten volgens de Consumer Protection Act 1987;
 12. Schriftelijke communicatie
  De wet schrijft voor dat bepaalde informatie of communicatie die wij naar u verzenden, schriftelijk dient plaats te vinden. Wanneer u onze site gebruikt, aanvaardt u dat de communicatie met ons hoofdzakelijk via elektronische weg verloopt. Wij zullen via e-mail met u contact opnemen of u informatie verstrekken door mededelingen op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met deze elektronische manier van communiceren en bevestigt u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en ander communicatie die wij via elektronische weg aan u verschaffen, voldoen aan enige wettelijke verplichting dat dergelijke communicatie schriftelijk dient plaats te vinden. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
 13. Kennisgevingen
  Alle mededelingen van u aan ons dienen te worden geadresseerd aan Party Delights, Unit 4 Tallow Way, Fairhills Road, Irlam, Manchester, M44 6RJ of via e-mail aan customercare@delightsdirect.co.uk. Mededelingen van ons aan u kunnen worden geadresseerd aan het e-mail- of postadres dat u ons verstrekt tijdens het plaatsen van een bestelling, of kan plaatsvinden op een van de in bovengenoemde clausule 12 beschreven manieren. Een kennisgeving wordt als ontvangen en correct geleverd beschouwd hetzij op het moment van plaatsing ervan op onze website, dan wel 24 uur nadat een e-mail werd verzonden of drie dagen na de dag van het verzenden van een brief. Als bewijs van aflevering van een kennisgeving volstaat het, in het geval van een brief, aan te tonen dat deze correct werd geadresseerd, gefrankeerd en ter post bezorgd en in het geval van een e-mail, dat deze verzonden werd naar het door de geadresseerde opgegeven e-mailadres.
 14. Overdracht van rechten en plichten
  1. Rechtsopvolgers
   Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en onze respectievelijke rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.
  2. Toekenning
   Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en onze respectievelijke rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.
  3. Overdracht
   Wij kunnen een contract of een van onze rechten en plichten die daaruit voortvloeien op elk moment tijdens de duur van het contract overdragen, toekennen, gelasten, in onderaanneming geven of anderszins van de hand doen.
 15. Gebeurtenissen buiten onze controle
  1. Overmacht
   Wij zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige niet-nakoming, of vertraging in de uitvoering, van enige van onze verbintenissen onder dit contract te wijten aan gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (“Geval van Overmacht”)
  2. Geval van overmacht
   Een Geval van overmacht is elke handeling, gebeurtenis, het niet plaatsvinden, weglaten of een ongeval dat buiten onze redelijke controle valt en omvat in het bijzonder (maar niet limitatief):
   1. stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties;
   2. burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog;
   3. brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemie of een andere natuurramp;
   4. de onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd transport of andere middelen van openbaar of eigen vervoer;
   5. de onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare of eigen telecommunicatienetwerken;
   6. wetten, decreten, wetgeving, regelgeving of beperkingen opgelegd door een of andere overheid; en
   7. pandemie of epidemie.
  3. Opschorting
   Onze prestaties onder elk Contract worden als opgeschort beschouwd voor de periode dat een geval van overmacht voortduurt en gedurende deze periode geldt voor ons een uitstel van prestatie. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om het geval van overmacht te doen eindigen of een oplossing te zoeken waardoor wij, ondanks het geval van overmacht, onze verplichtingen onder het Contract kunnen nakomen.
   1. Overmacht
    Wij zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige niet-nakoming, of vertraging in de uitvoering, van enige van onze verbintenissen onder dit contract te wijten aan gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (“Geval van Overmacht”)
   2. Geval van overmacht
    Een Geval van overmacht is elke handeling, gebeurtenis, het niet plaatsvinden, weglaten of een ongeval dat buiten onze redelijke controle valt en omvat in het bijzonder (maar niet limitatief):
    1. stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties;
    2. burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog;
    3. brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemie of een andere natuurramp;
    4. de onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd transport of andere middelen van openbaar of eigen vervoer;
    5. de onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare of eigen telecommunicatienetwerken;
    6. wetten, decreten, wetgeving, regelgeving of beperkingen opgelegd door een of andere overheid; en
    7. pandemie of epidemie.
   3. Opschorting
    Onze prestaties onder elk Contract worden als opgeschort beschouwd voor de periode dat een geval van overmacht voortduurt en gedurende deze periode geldt voor ons een uitstel van prestatie. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om het geval van overmacht te doen eindigen of een oplossing te zoeken waardoor wij, ondanks het geval van overmacht, onze verplichtingen onder het Contract kunnen nakomen.
 16. Verklaring van afstand
  1. Verklaring van afstand
   Als wij op enig ogenblik tijdens de duur van het Contract aan enige van onze verbintenissen of aan enige van de bepalingen van deze algemene voorwaarden tekortkomen, of indien wij er niet in slagen om enige van de rechten en oplossingen voorzien onder het contract uit te voeren, brengt dit geen afstand van deze rechten of oplossingen met zich en ontslaat dit u niet van de verplichting om deze verbintenissen na te leven.
  2. Verzuim
   Afstand door ons van enig verzuim houdt geen afstand in van een eventueel later verzuim.
  3. Schriftelijke verklaring van afstand
   Een verklaring van afstand van om het even welke van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk als verklaring van afstand wordt aangemerkt en aan u is gecommuniceerd overeenkomstig bovenstaande clausule 13.
 17. Deelbaarheidsbeding
  Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling in deze algemene voorwaarden of in een Contract in enige mate ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, zal die bepaling uitsluitend in die mate worden gescheiden van de overige voorwaarden, welke overigens hun geldigheid behouden in de maximaal door de wet toegestane mate.
 18. Volledige overeenkomst
  In het kader van een Contract beroepen wij ons op deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen. Hoewel wij instaan voor verklaringen en beweringen gedaan door onze bevoegde aangestelden, dient u ervoor te zorgen dat u eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden schriftelijk laat bevestigen.
 19. Ons recht om van deze algemene voorwaarden af te wijken.
  1. Afwijking
   Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en aan te passen, zodat ze inspelen op veranderingen in voor onze activiteiten relevante marktomstandigheden, veranderingen in technologie, veranderingen in betalingsmethoden, veranderingen in relevante wetten en regelgevende vereisten en veranderingen in onze systeemcapaciteiten.
  2. Wijziging
   U bent gebonden aan de beleidslijnen en algemene voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik dat u producten bij ons bestelt, tenzij een wijziging in deze beleidslijnen of algemene voorwaarden vereist is volgens de wet of overheidsinstructies (in welk geval dit van toepassing zal zijn op bestellingen die u al eerder plaatste) of indien wij u inlichten over de wijziging van deze beleidslijnen of algemene voorwaarden voordat wij u de Verzendingsbevestiging toesturen (in dat geval hebben wij het recht ervan uit te gaan dat u de wijziging van de algemene voorwaarden hebt aanvaard, tenzij u ons binnen zeven werkdagen na ontvangst van de Producten te kennen geeft dat dit niet het geval is).
 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Contracten betreffende de aankoop van producten via onze site, en enige daaruit of uit het onderwerp of de totstandkoming ervan voortvloeiende of ermee verband houdende geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door het Britse recht. Eventuele geschillen of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met dergelijke Contracten of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

  De Europese Commissie biedt een online geschillen resolutie platform, dat u kunt bekijken op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Als u met ons direct contact op wilt nemen kunt u dit doen via email op https://www.partycity.nl/Hulp/.

 21. Rechten van derden
  Overeenkomstig de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 heeft een persoon die geen partij is bij deze algemene voorwaarden of een Contract geen daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechten.